Felbortkoppling vid fel eller underhåll av nollpunktsutrustning

Felbortkoppling vid fel eller underhåll av nollpunktsutrustning


Sammanfattning


Frågan uppkom om vilka åtgärder som skall vidtas när en nollpunktsutrustning fallerar eller måste tas ur drift. De slutsatser som dras i denna utredning är att det mest kritiska blir spänningssättning på utsatt del, där föreskriften ELSÄK-FS 2008:1 i princip säger att max 100 V tillåts på utsatt del vid frånkopplingstid på 2 eller 5 sekunder. Studeras däremot figur 9.1 i SS 421 01 01 borde en högre spänning kunna tillåtas om en kortare tid används. Utredningen ger en tabell som kan följas för tider upp till en sekund, över detta bör föreskriften följas.

För att minska faror vid och risk för hög spänningssättning i på utsatt del bör näten kopplas om samt feltiden minskas. Utredningen ställer även frågan hur de transienta urladdningarna påverkar spänningssättningen och fann en annan utredning ”Personfara till följd av transient urladdingsström vid jordfel i distributionsnät” som menar att risken för hjärtkamar-flimmer är som störst om man befinner sig precis vid jordfelet och minskar avsevärt bara någon meter därifrån.


I och för sig så kommer känsligheten på våra jordfelsskydd inte uppnå föreskriftskraven, dock säger en utredningen ”Bortkoppling av hög-resistiva jordslutningar i icke direkt jordade distributions och transmissionssystem” från Svenska Elverksföreningen (idag Svensk Energi) att det kortvarigt kan tillåtas att det inte finns redundans för skydden samt att föreskriftsenlig känslighet ej behöver uppnås dock så måste stumma jordfel alltid kännas av skydden. Dock skall den dåvarande elsäkerhetsmyndigheten haft kritik mot rapporten, vilken kritik är dock inte känt.


Vid underhåll eller haveri på nollpunkt kontaktas beräkningsingenjör som gör nätberäkningar och rekommenderar om eventuell justering av inställningsvärden, minst stumma jordfel bör kunna hanteras. Det görs även kontroll så att villkoren för maximal spänningssättning ej överskrids enligt tabell i denna rapport.

Normal status efter ett fel i nollpunktsutrustning bör vara återställd snarast.


Läs mer här