Överström (ISm)

 Överströmsskydd (ISm)


Oriktat Överströmsslyyd

IEC 61850: PHxPTOC

IEC 60617: 3I>, 3I>>, 3I>>>

ANSI/IEEE C37.2: 51P-1, 51P-2, 50P/51P


Överströmsskyddens uppgift är att snabbt och selektivt koppla bort kortslutningar och eventuellt även överbelastningar i nätet. Larmgränser i fjärrkontrollsystemet kan annars i viss mån användas för att larma för överlast. Desto större kortslutningseffekt desto viktigare är det att felet kopplas bort snabbt för att skadorna ska kunna begränsas.


Med tanke på ljusbågens verkningar bör inte 150ms överstigas för kortslutningsströmmar vid ett normalkopplat nät. Vid längre tid kan risken för person och egendoms skador vara stor. Skadorna fördubblas mellan 100 till 200ms och över 0,5s är personen dödligt bränd, vid en sekund kan skadorna vara stationen vara betydande (skrot). Detta är helt beroende av felströmmens storlek.


Kortslutningar i distributionsnäten bör som regel kopplas som längst inom 1 s även vid reservbortkoppling. Denna tid syftar på att anläggningsdelar har en maximal definierad korttidsström eller enskundsström.


Det bör inte förekomma att skydden är inställda så att fel inte kan detekteras och kopplas bort.


Det finns både riktade och oriktade överströmsskydd. Det oriktade överströmsskydd är i särklass vanligast förekommande i distributionsnäten. Riktade överströmsskydd kan förekomma i slingmatade distributionsnät och när exempelvis bakmatning skall förhindras.


Parallellskydd


Parallellskydd används för att ge en acceptabel skyddsnivå för de objekt som inte täcks av överliggande reservskydd. Med acceptabel avses i det här sammanhanget att ett ledningsfel ska kopplas bort inom ett fåtal sekunder (gärna inom max en sekund) även om ordinarie skydd är ur funktion.


Om ett transformatorskydd tex. inte går att ställa in så att det startar för en kortslutning långt ut på en ledning ska ledningsskyddet förses med ett parallellskydd. Vid behov av parallellskydd behövs även ett brytarfelskydd.


Brytarfelsskydd (BFS)


Brytarfelsskydd fungerar genom att kontrollera att felströmmen försvunnit inom en viss tid från det att brytaren fått en utlösningsimpuls. Om felströmmen finns kvar tolkas det som att brytaren inte fungerat och brytarfelsskyddet löser ut alternativa brytare.


För att öka skyddsredundansen i nätet monteras brytarfelsskydd för de objekt som inte fullt ut täcks av reservskydd. I praktiken rör det sig om de objekt som förses med parallellskydd