Övriga skydd

 Återinkoppling (ÅI)


För att minimera avbrottstider förses ledningsskydden ofta med automatisk återinkoppling. Erfarenhet visar att ungefär 80 % av alla ledningsfel är snabbt övergående och att ett första återinkopplingsförsök lyckas. Vid ett andra försök lyckas ytterligare ca 10 % av alla återinkopplingar. Vid ett tredje försök är andelen lyckade återinkopplingar nere på 1-2 %, varför högst 2 återinkopplingsförsök utförs.


Återinkoppling används endast i de fall där man kan räkna med att felet självavhjälps. Detta innebär att friledningar förses med återinkoppling medan rena kabelnät inte ska ha återinkoppling eftersom det sannolikt skulle förvärra konsekvenserna av felet.


För blandade kabel- och friledningsnät är det en bedömningsfråga om ledningen ska förses med återinkoppling. Om andelen friledning är stor och inslagen av kabel är små är det t ex lämpligt att ha återinkoppling.
Sammlingsskenor


Samlingsskeneskydd används för att minimera felbortkopplingstiden vid fel på samlingsskenan. Transformatorer och ledningar som kan bidra med felström till samlingsskenan kopplas då normalt bort vid fel.Samlingsskeneskydd (SSS)


Summaströmsmätande samlingsskeneskydd reagerar och används då man har stora krav på kort bortkopplingstid.


Skyddet kontrollerar att summan av strömmarna in och ut från samlingsskenan är noll. Om en differens uppstår beror det på ett fel på samlingsskenan och inmatningspunkterna kopplas bort, detta sker då normalt mycket snabbt.Blockeringsbart samlingsskeneskydd


I distributionsnät är det blockeringsbara samlingsskeneskydd som har en enklare uppbyggnad vanligare. De fungerar genom att ledningsskydden vid fel på de utgående ledningarna blockerar momentansteget på skydden i inmatningspunkterna.


Om blockeringssignalen uteblir anses felet ligga på samlingsskenan och inmatningspunkterna kopplas bort.Ljusbågsvakt (LJS)


Ljusbågsvakt är det samlingsskeneskydd som medger snabbast felbortkoppling i inomhusställverk. Optiska ljussensorer detekterar ljusbågar i ett tidigt stadium och löser ut de brytare som matar effekt till anläggningsdelen.


Det är lämpligt om det finns en reservfunktion till ljusbågsvakten som är strömmätande och slår samma brytare som ljusbågsvakten.

 

Eftersom inte alla samlingsskenefel ger upphov till ljusbågar (t.ex. arbetsjjordningar) ska en ljusbågsvakt endast ses som ett komplement till andra strömmätande skydd.