Störniningsskrivare

Störningsskrivare


En digital störningsskrivare (DFR) är en inteligent elektronisk enhet (IED) som kan nås via kommunikationslänk och skicka felregisteringar automatiskt till driftcentraler och ingenjörskontor direkt efter en störning. Detta kan möjliggöra en snabb felanalys för att återställa systemet.


Störningsskrivare kan stort sett monteras på merparten kraftsystemet för post mortem analys till följd av systemstörningar. Störningsskrivaren kan också konfirmera att skydden är korrekt inställda samt att rätt brytare har löst ut. Noggranna RMS mätningar så väl som datorberäkningar kan utföras för att verifiera systemets modell och bedöma effekterna av störningar på kraftsystemets utrustning.


Analys med hjälp av störningsskrivare utreds för närvarande för ett nytt koncept kallat händelse baserat underhåll (EBM) för tillämpning på periodisk provning av numeriska reläskydd. De självövervakande funktionerna i skydden kombination med störningsanalys kan användas för att styra de periodiska provningen till ett minimum provning. Detta koncept om det lyckas kommer att ersätta de nuvarande provningsmetoder med ström- och spänningsinjicering i skyddet vilket troligen kommer att resultera i kostnadsbesparingar.


Fördelar med en störningsanalysfunktion för elkraftsystemet

Analys av störningar i elkraftsystemet är en viktig funktion, dock så kräver denna funktion ofta extra personal som kanske inte finns tillgängliga. Man bör dock vara medveten om att den kunskap som fås från att analysera triviala operationer kan visa sig vara värdefulla. Följande sammanfattning visar på några av de fördelar som fås från att analysera systemets alla störningar:


  • Ge vitala parametrar till driftcentralen som, feltyp och felets position som behövs för att återställa systemet.

  • Övervaka prestanda i reläskyddsystemet och anslutna ingångar, utgångar, kommunikationssystem och kraftsystem utrustning (ex. brytare, transformatorer)

  • Skaffa RMS jordströmsberäkningar för att verifiera kraftsystemet felströmsmodell.

  • Utveckla statistik om fel

  • Optimera prestandan på reläskyddsystemet genom att optimera konstruktionen genom återkoppling analys.
  • Översyn av triviala operationer som resulterar i lyckad felbortkoppling kan avslöja värdefulla kraftsystemfenomen, dolda fel och förbättring av systemdesignen samt modelleringsfel.

  • Motivera användningen av ett händelsebaserat underhållskoncept som ett substitut för injicerande provningsmetoder på numeriska reläskyddssystem.

Fenomen relaterade till systemfel och felbortkoppling av fel från elkraftsystem

    Störningar kraftsystemet klassas huvudsakligen som shunt fel. Störninganalys ger klassifikationen av felet som fas- eller jordshuntfel och beskrivning av orsaken. Feltyp och fellokalisering är två viktiga parametrar som måste ges till driftcentralen för att kunna återställa systemet så fort som möjligt. Överslag vid en spänningtopp har en långsam felmekanism när isoleringen brister, medan däremot åskanedslag är slumpmässiga och kan ge felställen med nollspänning. Störningar som förekommer på kraftsystemet kan vara därför antingen symmetriska eller asymmetriska beroende på felets angreppssätt. Dessutom kommer störningsanalysen ge beskrivning om karaktären på felströmmarna och deras olika typer av metoder från kraftsystemet. Felbortkopplingsmetod  indelas som antingen snabb, sekventiell, fördröjd lokal backup (brytarfel) eller fjärrfördröjd backup. Fenomen i kraftsystemet relaterade till felbortkoppling kan också bestämmas genom störningsanalys.