Tjänster / Primärprov


PRIMÄRPROV / RIKTNINGSPROV


Vi kan hjälpa Er att utföra primärprov (primärt riktningsprov) för känslighets- och riktningskontroll av jordfelsskydd i icke direkt jordade nät (10 och 20 kV) över motstånd med valbar inkopplingstid.Motstånd: 1.5, 2.5, 3 och 5 kohm.

        Inkoppling av provutrustning
                                                                                                                                   


                                                                                                                                     
Under en anläggnings uppbyggnad är de elektriska riskerna begränsade. I det skede när anläggningen ansluts till det matande nätet och provning ska ske ökar den elektriska riskerna.


Varje moment vid provning/idrifttagning ska föregås av en riskhantering.


Om provning och idrifttagning av anläggning inte kan utföras med apparater, verktyg eller redskap av sådan beskaffenhet att fara vid sakkunnigt handhavande är förebyggd ska provning och idrifttagning utföras enligt någon av arbetsmetoderna.
Provning enligt SS-EN 50110-15.3.2 Provning


5.3.2.1

Provning innefattar all verksamhet som är ämnad att kontrollera en elektrisk anläggnings funktion eller dess elektriska, mekaniska eller termiska tillstånd. Provning innefattar också funktionsprovning av t ex reläskydd och säkerhetskretsar. Provning kan inbegripa mätning vilken ska utföras enligt avsnitt 5.3.1. Provningar ska utföras av fackkunniga eller instruerade personer, eller av lekmän under direkt överinseende av fackkunniga personer.


5.3.2.3

När provning utförs under normal drift gäller tillämpliga fordringar i avsnitt 6.1, 6.3 och 6.4


Om en jämförelse görs med kapitel 5.3.1.3 där det framgår att vid mätning ska ändamålsenliga och säkra mätinstrument användas. Om det vid mätning finns risk för beröring av oisolerade spänningssatta delar ska person som utför mätningar använda personlig skyddsutrustning och vidta skyddsåtgärder mot elchock och effekterna av kortslutning och ljusbåge.Eller med andra ord även vid skötselåtgärder kan säkerhetsåtgärder behöva vidtas.  • Vid primärprovet görs riskhantering både innan och under provet samt uppföljning.


  • Vid provet skall det finnas elsäkerhetsledare utsedd då det finns en elektrisk risk.


  • Ljusbågsskyddade kläder, isolerhanskar (17 kV) samt hjälm med visir används både vid in och urkoppling av provutrustningen. Utrustning skall inom kort byggas om så att provutrustningen påförs på fas med hjälp av isolerstång för att göra momentet ännu säkrare.

 

  • Området där provutrustningen är uppställd spärras av och skyltas upp

Provet;  • kontrollerar riktningen på jordfelsskydden


  • kontrollerar att lagstadgad känslighet uppnås


  • kan göras i spänningssatt nät, dvs inga kundavbrott eller omkopplingar!


  • visar med 100 % säkerhet att skydden är korrekt riktade


Tiden på inkopplat fel kan väljas från 0,1 s upp till flera sekunder.Kontakta Elektroinvent här för mer information.Primärprov

SS-EN 50191

Uppställning och skötsel av elektrisk provningsutrustning

Primärprov December 2018

Kund: EKT (Skurup)


Primärprov industri Augusti 2018

Kund: Assemblin


Primärprov

Prov i E.ONs nät oktober 2016

"Primärt riktprov för jordfel i icke direktjordade system",

enligt E.ONs "UH Instruktion stationer"

Nedanstående är ett utdrag ur E.ONs "UH Instruktion stationer",  dokument D14-0013618.


"Primärprov utförs i samband med driftsättning av ny station eller när ombyggnad utförts där skydd och kabelströmstransformator eller spänningstransformatorer är nya.


Alla utgående fack provas innan primärprovet med samma koppling för kabelström och spänningskrets för att verifiera att alla fack är kopplade lika.

Primärprovet ska utföras med en primär koppling till jord via ett motstånd.

Inkopplingen skall ske på lämpligt ställe i ett utgående fack.


Ingår ett spänningsval i kretsen ska prov utföras så att alla driftläggningar som påverkar spänningsvalet provas. Ex. vis att man först provar med T1 i drift och sedan igen med T2 i drift."


Primärprov i E.ONs nät mars 2018

Kund: Empower

"Primärt riktprov för jordfel i icke direktjordade system",

enligt E.ONs "UH Instruktion stationer"

Primärprov

Prov i Kraftringens nät april 2016